கருவேப்பங்கேணி, செழியன் சதுக்கத்தினை கொங்றிட் வீதியாக அபிவிருத்தி செய்யும் பணிகள்

2019-01-22

கருவேப்பங்கேணி செழியன் சதுக்கத்தினை கொங்றிட் வீதியாக அபிவிருத்தி செய்யும் பணிகளை மாநகர ஆரம்பித்தது

பெருநகர மற்றும் மேல் மாகாண அபிவிருத்தி அமைச்சின் நிதி ஒதுக்கீட்டில், மட்டக்களப்பு மாநகர சபையின் நிர்வாக எல்லைக்குட்பட்ட பல வீதிகள் துரித வீதி அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் ஊடாக செப்பனிடப்பட்டு வருகின்றன.

இதன்படி கருவேப்பங்கேணி செழியன் சதுக்கத்தினை கொங்றிட் வீதியாக அபிவிருத்தி செய்யும் வேலைகளை மாநகர முதல்வர் தியாகராஜா சரவணபவன் அவர்கள் ஆரம்பித்து வைத்தார்.

இப்பணிகளை மாநகர முதல்வருடன் மாநகர சபை உறுப்பினர்களான வே.தவராஜா, ம.நிஸ்கானந்தராஜா, த.இராஜேந்திரன், வி.பூபாலராஜா, துரை மதன், தொழிநுட்ப உத்தியோகத்தர் ச.ராஜகுமார் ஆகியோர் ஆரம்பித்து வைத்தனர்.

Terms & Conditions
Batticaloa Municipal Council © All rights reserved
Developed by NSystemNetworks